Voorwaarden

Algemene voorwaarden Ten Cate Advocaten

I. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. De maatschap: de maatschap Ten Cate Advocaten, gevestigd te Veenendaal, die uit natuurlijke- en /of rechtspersonen bestaat. Een lijst van de vennoten wordt op verzoek toegezonden.
b. Cliënt: de contractspartij van de maatschap.
c. Het kantoor: de maatschap en, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, de als lid van de maatschap, of op basis van een arbeids-, uitzend- of volontairsovereenkomst aan de maatschap verbonden natuurlijke- en rechtspersonen, met inbegrip van de bestuurders van laatstgenoemden.
d. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) -exclusief kantoorkosten en verschotten als sub e en f bedoeld- die de maatschap voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.
e. Verschotten: de kosten die de maatschap in het belang van de uitvoering van de opdracht genereert, waaronder deurwaarderskosten en griffierechten.
f. Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten, waaronder porti en telefoonkosten.
g. Klachten- en geschillenregeling Advocatuur: de procedure bij de Geschillencommissie Advocatuur.

II. Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de maten (vennoten) van Ten Cate Advocaten, van de bestuurders van de praktijkvennootschappen en van al degenen die voor de maatschap werkzaam zijn.

III. Opdracht
a. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de maatschap is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht kan de maatschap slechts worden vertegenwoordigd door aan ons kantoor verbonden advocaten.
b. Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht aan de maatschap te zijn verleend, d.w.z. dat de cliënt ermee instemt dat de maatschap de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor, of zonodig door derden in opdracht van het kantoor. Toepassing van artikel 7: 404 BW is uitgesloten.
IV. Declaratie
a. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.
b. de honorering van de werkzaamheden is gebaseerd op de met de uitvoering van de opdracht gebaseerde tijd tegen tarieven die afhankelijk zijn van de kennis en ervaring van de ingeschakelde personen.
c. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch vóórdat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is de maatschap gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij zij hierover met de cliënt andere afspraken heeft gemaakt.
d. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, in beginsel tussentijds in rekening gebracht.
e. De maatschap is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
f. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die o.g.v. de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

V. Betaling
a. Betaling van declaraties van de maatschap dient volledig te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt, ongeacht hetgeen nog openstaat, van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Het kantoor is dan gerechtigd, met een beroep op de onzekerheidsexceptie, de uitvoering van de opdracht op te schorten.
b. Alleen betaling door overmaking op een door het kantoor aan te wijzen bank- of girorekening, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
c. Indien de maatschap invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen alle kosten vallende op die invordering ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten belopen tenminste 10% van het te vorderen bedrag, met een minimum van 150 euro.
d. Indien de cliënt haar opdracht aan de maatschap wenst te beëindigen, dan is de maatschap gerechtigd om het dossier onder zich te houden totdat de cliënt alle openstaande declaraties heeft voldaan.

VI. Verrekening
Opdrachtgever staat het kantoor uitdrukkelijk toe haar declaraties eventueel te verrekenen met voorschotten en andere gelden die zij in depot houdt of doet houden voor de opdrachtgever voor zover die gelden zonder belemmering aan de opdrachtgever kunnen worden uitbetaald.

VII. Opschortingsrecht
Het kantoor is bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen door opdrachtgever volledig zijn voldaan.

VIII. Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheids-verzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
b. De in het eerste lid omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van (leden van) de maatschap, en/of van haar leidinggevende ondergeschikten, waaronder mede worden verstaan de aan het kantoor verbonden advocaten.
c. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

IX. Geschillen

Ons kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstand- koming en/of uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillen-commissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage. Wanneer wij er niet in slagen uw eventuele klachten over onze dienstverlening met u tot een oplossing te brengen, dan kunt u uw klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De toepasselijkheid van de Klachten- en geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de door ons aan u te verzenden intake annex opdrachtbevestiging waarin naar de regeling wordt verwezen.