Ondernemingsrecht

De afgelopen jaren zijn er voor miljoenen rentederivaten, veelal in de vorm van renteswaps, verkocht aan het MKB. Een renteswap zorgt er voor dat het renterisico worden afgedekt. Nu de rente de afgelopen drastich is gedaald krijgen deze rentederivaten een negatieve waarde. De vergelijking met een hypotheek en het zogenaamde huis onder water gaat hier op.

MKB’ers hebben op grote schaal deze producten gekocht omdat het een langlopende lening tegen een lage rente er niet in zat de afgelopen jaren. Haast noodgewongen was het MKB aangewezen op een kort-lopende lening van tussen de 3 en5 jaar tegen een variabele rente met het risico van een rentestijging wat direct gevolgen heeft voor de kortlopende verplichtingen van het bedrijf doordat deze substantieel zullen stijgen.

Het ruilen van de rente gaat als volgt. De MKB’er ruilt de variabele rente met de bank en gaat een vaste rente plus een opslag betalen. De bank betaalt aan het bedrijf de variabele rente terug. Stel nu dat de rente stijgt dan is dat gunstig voor het bedrijf want hij ontvangt meer rente dan dat hij betaalt.

De afgelopen jaren is de rente juist gedaald en daardoor betaalt de bank een lagere rente terug aan het bedrijf dan de vaste rente met als gevolg ernstige liquiditeitsproblemen voor het bedrijf.

Risico’s

Ondernemers zijn niet of nauwelijks geïnformeerd door de banken over de risico’s.

De AFM heeft al geconcludeerd dat de banken hun zorgplicht hebben geschonden.

Wat kunt u doen?

U kunt de bank aansprakelijk stellen voor de geleden schade. De Rabobank is al veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan een melkveehouder.

Grofweg heeft de ondernemer drie juridische acties tot zijn beschikking. Uiteraard hangt het af van uw specifieke omstandigheden, maar deze zijn:

1. Een beroep op dwaling
2. Een beroep op het tekortschieten door de bank als adviseur
3. Schending van de zorgplicht