Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is het geheel aan rechtsregels die de verhouding weergeeft tussen werkgever en werknemer. Dat geldt zowel voor de private als de publieke sector. Arbeidsrecht behelst dus ook alle ambtenaren. Vaak maakt men wel een onderscheid in arbeidsrecht; arbeidsrecht specifiek en ambtenarenrecht. Onze jurist arbeidsrecht kan u verder helpen.

Arbeidsrecht specifiek is voor de onzelfstandige beroepsbevolking die in dienst is bij de private sector. En ambtenarenrecht doelt op de rechtsregels die de arbeidsverhouding tussen ambtenaren en overheid regelen. Soms wordt ook recht dat de sociale zekerheid van de onzelfstandige beroepsbevolking regelt onder arbeidsrecht geschaard.

Zaken als ontslag op staande voet, de verplichting van doorbetaling van loon bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zijn onderwerpen die bij het arbeidsrecht horen. Wetten die van belang zijn de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA)
de Wet CAO.